Kolumni Somero-lehdessä 28.1.2020

28.1.2020

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto käynnisti rohkeat neljä vuotta sitten Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan laadinnan. Siinä käsitellään maakunnan kierto- ja biotalouden näkökulmasta keskeisten luonnonvarojen käyttö ja potentiaalit yhteensovittaen ne luonnonarvojen sekä virkistyksen ja matkailun kehittämistarpeiden kanssa.

Maakuntaliiton virkamiehet ovat valmistelleet olemassa olevien erilaisten aineistojen, kunnilta ja sidosryhmiltä saadun palautteen sekä Luonnonvarakeskuksen PALO-hankkeen (PALO = osallistuminen ja vuorovaikutus pitkäjänteisessä suunnittelu ja päätöksentekoprosessissa) kanssa mm. kevään luonnonvarafoorumissa.

Luonnonarvoissa selvitettiin alueemme laajoja arvokkaita luontoalueita, kuten Hyyppärän harjuamme. Pohjatyönä on käytetty mm. Natura 2000- verkostoa, jotka ovat nykyisissäkin maakuntakaavoissa. Uutena strategisena kehittämisperiaatemerkintänä esitettiin: laaja, merkittävä ja yhtenäinen metsävaltainen vyöhyke. Tämän merkinnän suunnittelumääräys sanoo, että suunnitelmien ja toimenpiteiden on turvattava metsien kyky tuottaa ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä sekä sitoa hiiltä, ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja tuottaa puhdasta vettä sekä turvata alueen säilyminen yhtenäisenä ja monikäyttöisenä.

Oikeusasteet tulevat näyttämään tulevaisuudessa, mitkä ovat kaavan vaikutukset maaseudun normaalille toimeliaisuudelle, mutta ehdotuksestani saimme lähes yksimielisesti maakuntahallituksessa lisättyä ”Myös muut maankäyttömuodot ovat alueella mahdollisia, jos alueen yhtenäisyyttä ei vaaranneta.

Luonnonvarat käsittelevät erityisesti kallio- ja maaperän kiviaineksen hyödyntämistä. Maa-ainesten otto keskittyy edelleen merkittäviltä osin pohjavesialueille ja kaivostoimintaa on nyt ja tulevaisuudessa maakunnassamme. Varsinais-Suomi on vilja-aitan lisäksi merkittävä puuraaka-aineen tuottaja.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue-merkinnällä piirrettyjä alueita voidaan käyttää harkitusti myös haja-asutusluonteiseen pysyvään tai loma-asumiseen. Tässä kuntien kaavavaltaa on valtioneuvoston toimesta lisätty ja se on hyvä asia. Kaavamääräyksessä oli myös erikseen maininta: ”Alueita voidaan käyttää myös jokamiehenoikeuden mukaiseen ulkoiluun ja retkeilyyn”. Tämän lauseen poistimme esityksestäni myös äänin 13-4.

Jokamiehenoikeudet eivät perustu lakiin vaan ”maan tapaan” ja voisi olla harhaanjohtavaa, että kaavamääräyksissä joillain alueilla mainitaan jokamiehenoikeudet korostetusti.

Ministeri Krista Kiuru kiertää parasta aikaa maata uusien sote-suunnitelmien kanssa ja viime hallitusohjelmasta poiketen maakuntaliiton nykyiset tehtävät eivät ole siirtymässä uudelle sotemaakunnalle. Ehkä selvyyden vuoksi Varsinais-Suomen liiton olisi hyvä ottaa entinen nimi eli seutukaavaliitto käyttöön ettei kaava- ja röntgenkuvat mene sekaisin.