Kolumni Somero-lähdessä 10.6.2022

10.6.2022

Hyvinvoinnin edistäminen on meidän jokaisen tehtävä

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on ottanut kevään vaalien jälkeen vahvan valmistelun vaiheen. Hallitus kokoontuu viikoittain ja uusi hallinto-organisaatio ja strategia on projektipäälliköiden valmistelussa, vaikka tulevaan 23000 henkilön organisaatioon tosiasiallisesti on palkattu vasta hyvinvointialueen johtaja. Harmittavaa on, että maakunnassamme ei ollut rohkeutta aloittaa minkäänlaista vapaaehtoista valmistelua ja nyt olemme pakotettuja päättämään hirmuisessa kiireessä. Todettava on, että monia päätöksiä tullaan varmasti muuttamaan ja tarkentamaan vuosien kuluessa, kun pystymme hyödyntämään hyviä käytänteitä ja parhaita esimerkkejä koko maasta. Uudistuksen valmistelun kaikki toimet tällä hetkellä tähtäävät siihen, että asiakkaat, potilaat, työntekijät ja sidosryhmät eivät huomaa edes eroa entiseen 1.1.2023 jälkeen.

Hyvinvointialueen on tulevaisuudessa kyettävä järjestämään alueensa väestön sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siten, että ne vastaavat väestön palvelutarpeeseen. Lisäksi hyvinvointialue pyrkii vähentämään korjaavien SoTe-palveluiden tarvetta toteuttamalla lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäväänsä hyvässä yhteistyössä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen onnistuminen on siis koko SoTe-uudistuksen tavoitteiden toteutumisen kannalta ydinkysymys.

Sote-uudistuksen päämääränä on, että kaikki saavat laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti, oikea-aikaisesti ja sujuvasti ja että hyvinvointi ja terveyserot samalla kaventuvat. Hyvinvointialue ja kunnat muodostavat yhdessä palvelujärjestelmän, jossa suuri osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä tehdään kunnissa ja hoito- ja palveluketjujen tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus organisaatiorajoista huolimatta. Näin toimimalla asiakas/asukas on aidosti toiminnan keskiössä.

Varsinais-Suomelle on laadittu neljännen kerran maakunnallinen hyvinvointikertomus. Hyvinvointityö tulee liittää kiinteästi strategiaan sekä talouden ja toiminnan suunnitteluun. Hyvinvointikertomus ja – suunnitelma ovat kehys, joka linjaa ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Yksittäisen ihmisen valinnoilla, elintavoilla ja elinoloilla on keskeinen merkitys hyvinvoinnin edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä. Kunnan tehtävänä on luoda näille hyville valinnoille edellytyksiä ja hyvinvointialueen tehtävänä on varmistaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja että tähän tähtäävät tavoitteet on kirjattu osaksi hyvinvointialueen palvelulupausta ja palvelustrategiaa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävään tarvitaan eri ammattilaisia sosiaali- ja terveyspalveluista sekä kunnan kaikilta toimialoilta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu siis kaikille.

Palvelutarpeen ja taloudellisen kantokyvyn kannalta olennaista on tarkastella väestömäärän lisäksi myös väestörakennetta. Tilastokeskuksen laatiman väestöennusteen mukaan Someron väestöllinen huoltosuhde (alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrän suhde 15–64 -vuotiaiden määrään) heikkenee vuoteen 2040 edettäessä enemmän kuin Varsinais-Suomessa keskimäärin. Huoltosuhteen heikkeneminen johtuu pääosin väestön ikääntymisestä sekä elinajanodotteen pitenemisestä.

Surullista on, että pitkään toivottu ja tarpeellinen uusi tehostetun palveluasumisen palvelutalo saattaa jäädä kokonaan toteutumatta, koska valituksen ja lisäselvityksien vuoksi maailmansuhdanteet muuttuivat ja kustannukset karkasivat.

Hyvinvointialueen ja kuntien tehtävä on myös edistää asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen tai kunnan toimintaan. Vaikka epävarmuus palvelurakenteesta ja palvelutasosta ovat täysin ymmärrettäviä näin suuren uudistuksen ollessa kesken, tavoitteet ovat kannattavia. Varsinais-Suomen nykyiset yli kaksikymmentä erilaista organisaatiota omilla käytännöillä ja omilla tietojärjestelmillä eivät ole olleet yhdenvertaisia saatavuudella eikä laadulla. Meidän täytyy vain varmistaa, että Someron keskimääräistä paremmat palvelut säilyvät.